Najčastejšie otázky

Oznámenie o obmedzení prevádzky kancelárie

Najčastejšie otázky.

Pre všetkých ktorí majú záujem sa ľahšie orientovať v dražobnom procese sme pripravili tento súbor najčastejších otázok, s ktorými sa môžete stretnúť.

Čo je dražba?

Dražbou sa rozumie verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Kto je dražobník?

Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa zákonom stanovené podmienky a ktorej vzniklo oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti.

Kto je navrhovateľ dražby?

Navrhovateľom dražby je osoba, ktorá navrhuje vykonanie dražby. Môže to byť vlastník nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, zákonní záložní veritelia v zmysle §15 Zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, čiže ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytového fondu, bytové družstvá, záložní veritelia, ktorí majú zriadené záložné právo na nehnuteľnosť na základe zmluvy, či už o pôžičke alebo úvere, banky, stavebné sporiteľne, správcovia konkurzných podstát.

Kto je licitátor?

Licitátorom je fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, je zdravotne spôsobilá na výkon tejto funkcie a je oprávnená konať v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe, a to najmä otvára dražbu, vyzýva účastníkov, aby urobili podanie, udeľuje príklep a vykonáva žrebovanie ohľadne udelenia príklepu.

Licitátor je zamestnancom dražobníka.

Kto je účastník dražby?

Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie, t.j. s cieľom vydražiť predmet dražby.   Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku.  Účastníkom dražby môže byť právnická aj fyzická osoba  ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel (manželka) dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

Čo je predmet dražby?

Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku v tom prípade, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Dražiť nemožno predmet dražby, s ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej správy nemôže nakladať.  
Dražiť nemožno cenné papiere, majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb,  nehnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností, a hnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo, to neplatí, ak je navrhovateľom záložný veriteľ. Dražiť nie je možné spoluvlastnícky podiel k veci; to neplatí, ak je navrhovateľom záložný veriteľ.

Čo je dražobná zábezpeka?

Dražobnou zábezpekou sa rozumie zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme. Je to finančná zábezpeka každého účastníka dražby ktorú je účastník dražby povinný zložiť na účet dražobníka alebo v hotovosti do pokladne dražobníka pred konaním dražby. Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania a nesmie tiež presiahnuť sumu 49 790,88 EUR. V prípade ak účastník dražby nevydraží predmet dražby na dražbe, dražobná zábezpeka sa mu v plnej výške vracia späť.

Čo je najnižšie podanie a podanie v priebehu dražby?

Najnižšie podanie je suma uvedená v oznámení o dražbe, za ktorú je možné predmet dražby vydražiť. Najnižším podaním vyvoláva licitátor a vyzýva účastníkov dražby na urobenie vyššieho podania. Predmet dražby je možné vydražiť aj za najnižšie podanie, spravidla však účastníci dražby na dražbe postupne túto sumu zvyšujú.

Podanie v priebehu dražby je ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania.

Ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už urobené najmenej o minimálne prihodenie.

Ak boli rozdané čísla, musí byť ponuka urobená ústne a zdvihnutím čísla, pričom podanie je úplné až ústnou ponukou.

Čo je minimálne prihodenie

Minimálne prihodenie je suma o ktorú sa minimálne zvyšuje nové podanie oproti poslednému podaniu. Účastník dražby môže počas dražby prihodiť aj sumu vyššiu ako minimálne prihodenie.  

Čo je príklep?

Príklepom je úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, čím dochádza za ustanovených podmienok k prechodu vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby.

Čo je opakovaná dražba?

V prípade, že predmet dražby nebude počas prvého kola dražby vydražený alebo dražba bude zmarená, je možné vykonať opakovanú dražbu. Tá sa uskutoční na základe Zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu. Táto Zmluva musí byť uzavretá do 10 dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby.

Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba vyhlásená za neplatnú.

Dražobník uverejní Oznámenie o konaní opakovanej dražby v registri dražieb, vyvesí ho vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba bude konať a zašle ho zákonom stanoveným osobám najmenej 10 dní pred začatím dražby. Obdobne ako u Oznámenia o dražby platí, že rovnopis Oznámenia o konaní opakovanej dražby, ktorý bude uložený u dražobníka, musí byť podpísaný navrhovateľom dražby; podpis navrhovateľa dražby musí byť úradne osvedčený.

Kto je vydražiteľ?

Vydražiteľom je účastník dražby, ktorému bol udelený príklep licitátora, a ktorý v stanovenej lehote uhradil cenu.

Čo je výťažok dražby?

Výťažkom dražby je suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo ( vstupné verejnosti na dražbe a pod.)

Aké sú náklady dražby?

Náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, v súlade s ustanovením § 25 zákona o dobrovoľných dražbách.

Oprávnené náklady dražby sú najmä:

  • notárske poplatky
  • zabezpečenie oznámenia o dražbe, resp. ďalších dražobných dokumentov v  Notárskom centrálnom registri
  • zabezpečenie oznámenia o výsledku dražby a prístup do Notárskeho centrálneho registra
  • prenájom dražobnej miestnosti
  • zabezpečenie inzercie a reklamy na dražbu
  • poplatky súvisiace zo zabezpečením výpisu z Listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy
  • znalecký posudok a náklady spojené so zabezpečením znaleckého posudku
  • ostatné (napr. poštovné, cestovné ubytovacie a, telekomunikačné  náklady)
  • trovy právneho zastúpenia

V prípade ak sa predmet dražby nevydraží, alebo ak výťažok dražby nepokryje náklady, hradí náklady dražby alebo ich zostávajúcu časť navrhovateľ ak v zmluve o vykonaní dražby nie je dohodnuté inak.

Aká je odmena dražobníka?

Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka najviac v rozsahu 10 % z výťažku dražby (spravidla 3-5%), nie však viac ako 20 % z výšky pohľadávky. Ak sa upustilo od dražby z dôvodu plnenia dlhu, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka v rozsahu najviac 3 % z vymáhanej pohľadávky a po doručení oznámenia o dražbe vlastníkovi predmetu dražby 10 % z vymáhanej pohľadávky. Odmena dražobníka je najviac 33 193, 92 eura zvýšených o 1 % z ceny dosiahnutej vydražením, presahujúcej 331 939, 19 eura.

Čo je zmarenie dražby?

Zmarením dražby je neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v ustanovenej lehote.

Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.

Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.