Dobrovoľná dražba - O čom to je?

Oznámenie o obmedzení prevádzky kancelárie

Všeobecné informácie o dobrovoľných dražbách

Dobrovoľná dražba je jedným z nástrojov vymáhania pohľadávok. Ide o efektívny spôsob predaja majetku, kde je možné dosiahnuť významné navýšenie pôvodnej ceny.
Dobrovoľné dražby sú rýchlym a finančne nenáročným spôsobom realizácie záložného práva v prípadoch, kedy dlžník prestáva plniť svoje povinnosti voči záložnému veriteľovi. Tento spôsob realizácie záložného práva plne nahrádza pomerne zložité, časovo a finančne náročné uspokojenie veriteľa v exekučnom konaní.
Pri speňažení majetku dlžníka v dobrovoľnej dražbe sa dosahuje maximálny výnos pri zachovaní úplnej prehľadnosti celého procesu predaja, ktorá je zachovaná aj tým, že dražba je prístupná verejnosti.

Transparentnosť pri týchto dražbách zaručuje zákonom stanovená povinnosť dražobníka zverejniť oznámenie o dražbe v mieste obvyklom vzhľadom na predmet dražby t.j. na výveske mestského úradu, inzerciou v periodickej tlači. Oznámenie o dražbe doručujeme i daňovému úradu,  správe katastra a správcovi bytového domu, ktorý ju uverejní na výveske bytového domu.  
Dražobník je povinný zverejniť oznámenie o dražbe tiež v notárskom registri dražieb a v Obchodnom vestníku MSSR. Inzerciu a reklamu dražených nehnuteľností zabezpečí naša spoločnosť. Cenu predmetu je stanovená znaleckým posudkom, ktorý doručujeme pred dražbou i dlžníkovi.
Pri realizovaní dobrovoľných dražieb postupujeme s odbornou starostlivosťou.
Podľa zákona o dobrovoľných dražbách  máme uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s našou činnosťou, a to až na sumu 850.000,-EUR. Advokátska kancelária, ktorá zabezpečuje dohľad nad priebehom dražieb, má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu až do výšky 1.500.000,-EUR.

Časový priebeh dražieb

Naša dražobná spoločnosť ponúka svojím partnerom uskutočnenie dobrovoľných dražieb v časovom horizonte 6-7 týždňov od podpísania Návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby, a to pri dodržaní všetkých zákonných lehôt.

Postupnosť pri uskutočnení dobrovoľnej dražby je nasledujúca:

  • Dražobník a veriteľ ako navrhovateľ dražby uzatvoria Zmluvu o vykonaní dražby. Dražobník zabezpečí vypracovanie Zmluvy i Návrhu na vykonanie dražby. Od navrhovateľa dražby požadujeme iba údaje o dlžníkovi, predmete dražby a vyčíslenie pohľadávky dlžníka. Nie je potrebné predkladať listy vlastníctva, tie zabezpečí dražobná spoločnosť.  
  • Po vykonaní dražby, a to priamo v deň dražby, je navrhovateľovi i vydražiteľovi odovzdaná notárska zápisnica o priebehu dražby.
  • Po dražbe dražobník zabezpečí i riadne odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi a poskytne mu všetku potrebnú súčinnosť.
  • Najneskôr do 15 dní od konania dražby je uhradená pohľadávka navrhovateľa dražby. Lehotu 15 dní vieme na základe požiadavky navrhovateľa dražby skrátiť nakoľko to nie je zákonom stanovená lehota. Z našich skúseností je cena dosiahnutá vydražením uhradená vydražiteľom spravidla do 3 dní od konania dražby, a to z toho dôvodu, že zápis nového vlastníka v evidencii správy katastra je možný až po uhradení ceny vydraženia. To motivuje vydražiteľov uhradiť cenu vydraženia bezodkladne. Dražobná spoločnosť sumu pohľadávky navrhovateľa dražby bezodkladne, spravidla v deň pripísania na náš účet zašle navrhovateľovi dražby.

Rozvrh výťažku dražby

  • Po zaplatení ceny vydraženia naša spoločnosť uskutoční za účasti notára i rozvrh výťažku dražby.
  • Navrhovateľ dražby je tak oslobodený od akýchkoľvek ďalších nákladov a administratívnych povinnosti s rozvrhom výťažku dobrovoľnej dražby.
  • Dražobná spoločnosť po uskutočnení dražby bezodkladne uspokojí pohľadávku navrhovateľa dražby a následne kontaktuje prípadných ďalších záložných veriteľov dlžníka a zabezpečí úhradu ich pohľadávok.
  • V prípade, že pri rozvrhu výťažku dražby zostáva časť ceny vydraženia pre dlžníkov, táto im je odovzdaná prostredníctvom notárskej úschovy.

Náklady dražby sú plne hradené z výťažku dražby v pomere v akom ich znáša dlžník podľa zákona o dobrovoľných dražbách a občianskeho zákonníka. Od navrhovateľov dražby tak nepožadujeme žiadne finančné zálohy. Náklady dražby t.j. odmena znalca, notárske poplatky a všetky administratívne poplatky ako i odmena dražobníka sú uhradené až po uspokojení pohľadávky navrhovateľa dražby, priamo pri rozvrhu výťažku dražby. Po zrealizovaní dražby predkladáme navrhovateľovi dražby podrobné vyúčtovanie všetkých nákladov dražby.

Naša spoločnosť zabezpečuje výkon záložného práva formou dobrovoľných dražieb najmä pre záložných veriteľov. Hlavnými partnermi sú zákonní záložní veritelia v zmysle §15 Zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v platnom znení. Rovnako realizujeme výkon záložného práva pre záložných veriteľov, ktorí majú zriadené záložné právo na základe zmluvy, či už o pôžičke alebo úvere.

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov i správcovské spoločnosti tak realizujeme dobrovoľné dražby na uspokojenie ich pohľadávok na neuhradených službách spojených so správou bytového fondu.
Realizujeme i dobrovoľné dražby nehnuteľností/bytov, ktoré patria do majetku stavebných bytových družstiev, a ktoré chcú SBD odpredať, prípadne nevedia vypratať neplatiacich nájomníkov.

Ako dražobník realizujeme i dobrovoľné dražby pre banky, ako záložných veriteľov, prípadne stavebné sporiteľne, ktoré majú svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam.

Zároveň využívajú služby našej dražobnej spoločnosti i správcovia konkurzných podstát, ktorí tak transparentne môžu speňažiť majetok patriaci do konkurznej podstaty podľa Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

V neposlednom rade využívajú služby dražobnej spoločnosti taktiež všetci vlastníci nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktorí si prostredníctvom predaja svojho majetku na dražbe v krátkom časovom horizonte dokážu zabezpečiť ich finančné zhodnotenie za aktuálnu trhovú cenu.