Rod. dom so s. č. 924 postavený na parcele ,,C“ KN parc. č. 871

Predmet dražby: 

Predmetom dražby sú: jednak nehnuteľnosti zapísané na LV č. 561 vedenom Okresným úradom Partizánske, katastrálnym odborom, pre okres Partizánske, obec Partizánske, k.ú. Partizánske a to:

PARCELY registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape:
- parcelné číslo 871 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2
- parcelné číslo 872 – Záhrady o výmere 492 m2
a
Stavby:
- Rodinný dom so súpisným číslom 924 postavený na parcele ,,C“ KN parc. č. 871,
a
jednak súbor hnuteľných vecí podľa Súpisu hnuteľných vecí úpadcu zo dňa 27.02.2017:
stavaný roldor chodbový (dvojdielna čerešňa), malé kreslo šedé, spálňa komoda malá (šuflíková), roldor presklený spálňový, sedacia súprava obývacia čierna, 2x stolík presklený, televízor strieborný, DVD prehrávač Panasonic, tlačiareň Canon, 5x stoličky strieborné kuchynské, barová stolička, barová stolička, barová stolička, posilovací stroj, skriňová zostava, obývacia skriňa, malá komoda (4 šufle a 2 šufle), malá komoda (4 šufle a 2 otváracie šufle), liatinová spodná časť pece, masážne kreslo (biela koža), ventilátor, kufor čierny, ďalekohľad, zrkadlo v historickom ráme, plechová skriňa, plechová skriňa, plechová skriňa, kufor čierny, kufor čierny, kufor čierny, smetný kôš, záhradná lampa elektrická, 2x záhradná solárna lampa, 18x tyče na rajčiny, 3x kovo drevené lavice, rohová vaňa, plynový altánkový ohrev, 4x črepníky, drevený dáždnik, 2x kreslá na ryby, 3x malé strešné okná, 7x sudy modré 150 l, 2x sudy biele 50 l, dvere Delimar, rebrík, 5x prepravka, kosačka Dolmar, drtič konárikov (Atika), biely radiátor, 2x konštrukcia na dáždniky, fúrik, sud 100 l, naviják na hadicu, naviják na hadicu spolu s hadicou, sada náradia, malý kompresor, karbobrúska Black Decker, vŕtačka Hilt, vyrezávačka Asist, 2x vŕtačka malá (Narex, druhá nefunkčná), ručná píla malá HKK 1200, ručná píla (Pro Work), strešná konštrukcia na auto, plynová bomba, sekera fiskars, sekera žlto čierna, plotové nožnice, batar biely, parozábrana biela, prístrešok na ryby, malé čerpadlo Gardena, bicykel.

Dražobná zábezpeka: 

a) výška 5000,- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0042023. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky v hotovosti, vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0042023 výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0042023 záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Opis predmetu dražby: 

Ohodnocovaná nehnuteľnosť - rodinný dom sa nachádza v lokalite so zástavbou podobných rodinných domov a rovnakého veku na okraji mesta Partizánske, na konci slepej ulice, kde dopyt po podobných nehnuteľnostiach je vyrovnaný s ponukou. Do centra mesta je 2,4 km. V blízkom okolí je situovaná kompletná občianska vybavenosť. Táto časť mesta je z hľadiska dopravy do centra mesta dostupná MHD. Rodinný dom je napojený na všetky verejné siete. Okolie domu tvoria zelené oddychové plochy záhrad susedných parciel. Pri dome je možnosť parkovania.

Dom je riešený ako samostatne stojací rodinný dom s jednou bytovou jednotkou. Rodinný dom je dvojposchodová stavba, nemá suterén. Má prízemie 1NP a poschodie 2NP.

Prízemie (1NP) obsahuje: vonkajšie schodisko, sklad, chodbu, dve pracovne, dva sklady, kotolňu s WC.

Poschodie (2NP)obsahuje: zádverie, obývaciu izbu s jedálňou a kuchyňou, ktoré tvoria jeden priestor, komoru, dve izby, kúpeľňu s WC.

Predmetom ohodnotenia je aj prístavba garáže na 1NP k rodinnému domu. Základy sú betónové pásy. Zvislé konštrukcie sú murované, plochá strecha, betónová podlaha. Okná z plastových profilov. Do garáže je privedená elektrická energia 230 V. Strecha je pochôdznou úpravou terasy prístupnej z 2NP.

Príslušenstvom predmetu ohodnotenia je: oplotenie od verejnej komunikácie, bočné oplotenie, zadné a čiastočne bočné betónové oplotenie, kopaná studňa, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, prípojka NN, prípojka plynu, spevnené plochy, vonkajšie schody na terasu, altánok, drevené voliery, prístrešok na drevo, záhradné jazierko.

Pôvodný rodinný dom bol vybudovaný v roku 1973. V roku 2015 bola na dome vykonaná obnova, vybudované prístavby a nadstavby. V čase obhliadky bol dom v dobrom stave, nevykazuje žiadne statické poškodenia, poruchy alebo závady, ktoré by mali vplyv na bývanie.

Základové pásy sú domu betónové. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú murované a dodatočne zateplené. Deliace priečky sú murované z tehly. Vodorovná konštrukcia nad prízemím je betónový strop. Nad poschodím je drevený trámový strop s rovným podhľadom zo sadrokartónových konštrukcií. Konštrukcia strechy je viazaný drevený krov s valcami a nerovnakou výškou hrebeňa. Strešná krytina je ťažká betónová škridla. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. V čase obhliadky na dome neboli osadené žľaby a zvody na odvod dažďovej vody. Vonkajšia povrchová úprava fasády je bez dokončenia. Vnútorné omietky sú vápenné. Okná sú z plastových profilov. Na oknách v 2NP sú osadené interiérové kovové žalúzie. Interiérové dvere sú z materiálov na báze dreva. Na 2NP sú dvere osadené do obložkových zárubní. Povrch podláh na 1NP je prevažne cementový poter. Na 2NP sú laminátové veľkoplošné parkety. V kuchyni a kúpeľni je keramická dlažba. Schodisko na 2NP je exteriérové, betónové, jednoramenné bez povrchovej úpravy. Vykurovanie je zabezpečené plechovými radiátormi. Zdrojom tepla je plynový kotol. Rozvod teplej úžitkovej a studenej vody je v pozinkovaných rúrach. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka z materiálu na báze dreva. Linka obsahuje štandardné spotrebiče - keramický drez, umývačku riadu, mikrovlnnú a elektrickú rúru, plynový varný panel, odsávač pary. Dom má kúpeľňu, ktorá obsahuje rohovú vaňu, keramické umývadlo, rebríkový radiátor, WC s nádržkou, bidet a sprchovací kút. Ako doplnkový zdroj vykurovania je krbová pec, osadená v obývacom priestore na 2NP. Dom nemá rozvod bleskozvodu.

Oficiálne dokumenty: 
Fotogaléria: 
Termín dražby: 
28.06.2023
Miesto konania dražby: 
Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová - notár
Najnižšie podanie: 
145800,- EUR
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 0948 670 881

Email: gavila@gavila.sk