Nehnuteľnosti vedené OÚ Prievidza, katastrálny odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky:
Zapísané na LV č. 4363 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/37, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 470 m2 v podiele 1/1,
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/43, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 560 m2 v podiele 1/1,
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 450 m2 v podiele 1/1.
Zapísané na LV č. 4285 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky v podiele 4/8-iny
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 798 m2.

Dražobná zábezpeka: 

a) výška 6782,91- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0092022. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky v hotovosti, vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o opakovanej dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0092022, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0092022, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Opis predmetu dražby: 

Parcely č. 266/37, 266/43 a 266/44 ktoré sú určené pre výstavbu samostatne stojacích rodinných domov sú evidované a LV č. 4363 v k. ú. Nováky ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1480 m2. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce. Podľa vyjadrenia mesta a na základe územného plánu sú tieto pozemky určené pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Prístup k uvedeným pozemkom je cez parcelu č. 266/19 evidovanej na LV č. 4285, ktorá je súčasťou budúceho bloku zástavby domov. Posudzované pozemky sa nachádzajú na rovinatom teréne, výhodne orientovaný smerom na juhozápadnú stranu. Pozemky majú dostatočnú šírku pre stavbu samostatného rodinného domu.

V lokalite, v ktorej sa nachádzajú pozemky nie sú žiadne mimoriadne riziká, ktoré by vplývali na všeobecnú hodnotu.

Lokalita nie je zaťažená zvýšenou hlučnosťou, prachom alebo zápachom z poľnohospodárskej činnosti. Okolie pozemku tvoria novovytvorené parcely, na ktorých už prebieha výstavba nových RD. Pozemok je od centra mesta vzdialený do 10 minút chôdzou.

V bezprostrednej blízkosti pozemkov sa nachádza základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, mestská polícia, futbalové ihrisko, mestský úrad a pošta. Doprava obyvateľstva je zabezpečená prímestskou autobusovou dopravou a železničnou dopravou.

Oficiálne dokumenty: 
Fotogaléria: 
Termín dražby: 
13.06.2023
Miesto konania dražby: 
Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, Trenčín 911 05, JUDr. Denisa Adamkovičová - notár
Najnižšie podanie: 
67.829,06 EUR
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 0948 670 881

Email: gavila@gavila.sk