Nehnuteľnosti vedené OÚ Prievidza, kat. odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky:

Zapísané na LV č. 4363 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/42, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 480 m2 v podiele 1/1

Zapísané na LV č. 4377 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/39, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 490 m2 v podiele 1/1,

Zapísané na LV č. 4285 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 798 m2 v podiele 2/16-iny.

Dražobná zábezpeka: 

a) výška: 5 570,57 EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0082022. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky v hotovosti, vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0082022, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0082022, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Opis predmetu dražby: 

Parcely č. 266/39, 266/42, ktoré sú určené pre výstavbu samostatne stojacích rodinných domov sú evidované a LV č. 4363 a 4377 v k. ú. Nováky ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 970 m2. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce. Podľa vyjadrenia mesta a na základe územného plánu sú tieto pozemky určené pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Prístup k uvedeným pozemkom je cez parcelu č. 266/19 evidovanú na LV č. 4285, ktorá je súčasťou budúceho bloku zástavby domov, ako aj cez parcelu č. 266/31 evidovanú na LV č. 4286. Pozemky sa nachádzajú na rovinatom teréne, výhodne orientovaný smerom na juhozápadnú stranu. Pozemky majú dostatočnú šírku pre stavbu samostatného rodinného domu.

V lokalite, v ktorej sa nachádzajú pozemky nie sú žiadne mimoriadne riziká, ktoré by vplývali na všeobecnú hodnotu.

Lokalita nie je zaťažená zvýšenou hlučnosťou, prachom alebo zápachom z poľnohospodárskej činnosti. Okolie pozemku tvoria novovytvorené parcely, na ktorých už prebieha výstavba nových RD. Pozemok je od centra mesta vzdialený do 10 minút chôdzou.

V bezprostrednej blízkosti pozemkov sa nachádza základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, mestská polícia, futbalové ihrisko, mestský úrad a pošta. Doprava obyvateľstva je zabezpečená prímestskou autobusovou dopravou a železničnou dopravou.

Oficiálne dokumenty: 
Fotogaléria: 
Termín dražby: 
04.04.2023
Miesto konania dražby: 
Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, Trenčín 911 05, JUDr. Denisa Adamkovičová - notár
Najnižšie podanie: 
55 705,69
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 0948 670 881

Email: gavila@gavila.sk