Byt č.48, na 7.poschodí, vchod č.126 v byt. dome s. č.51, parc. č. 1000/5

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pre k. ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, zapísané na LV č. 3251, a to: byt č. 48, nachádzajúci sa na 7. poschodí, vchod č. 126 v bytovom dome súp. č. 51 postavenom na pozemku parcely registra ,,Cʻʻ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 1000/5 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 55/2470 na pozemku parcely registra ,,Cʻʻ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 1000/5 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2.

Dražobná zábezpeka: 

a) výška 5 000,- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0122022. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky v hotovosti, vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0122022, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0122022, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Opis predmetu dražby: 

Byt č. 48 sa nachádza na 7. poschodí bytového domu súpisné číslo 51 na ulici Centrum I s orientačným číslom vchodu 126 v centre mesta Dubnica nad Váhom. Dom je vhodne orientovaný voči svetovým stranám. Má priamy vstup z verejnej komunikácie a pred domom je parkovisko a upravené zelené plochy s výsadbou.

Bytový dom má jedno podzemné poschodie, v ktorom sú umiestnené technické priestory a pivnice patriace k bytovým jednotkám a deväť nadzemných podlaží s bytovými jednotkami. Na každom poschodí je šesť bytov.

Byt č. 48 obsahuje vstupnú chodbu, 2 x izbu, kuchyňu, kúpeľňu, WC, pivnicu a dva balkóny.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a konštrukčné prvky rozvodov, a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody od vodomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA a prípojky a rozvody, ktoré sú inštalované v byte, a tiež mimo bytu a slúžia iba pre potreby tohto bytu až do miesta pripojenia k spoločným rozvodom. K bytu patrí poštová schránka umiestnená na prvom poschodí bytového domu pri vstupe do domu a zvonček do bytu s domácim telefónom pri vchodových dverách.

S vlastníctvom bytu je spojené vlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.
Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, a to základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strecha, obvodové múry, priečelie, vstupy , schodisko, chodby, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: výťah, strojovňa výťahu, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je ohodnocovaný byt. Spoločnými zariadeniami sú ďalej spoločná sušiareň, práčovňa, kočikáreň, vstupná hala, predsieň, chodby.

Príslušenstvom bytového domu sú: spevnené plochy patriace k pozemku vo vlastníctve vlastníkov bytového domu.

Bytový dom v ktorom sa nachádza ohodnocovaný byt bol daný do užívania v roku 1976.

Pri obhliadke znalcom bolo zistené, že bytový dom prešiel obnovou niektorých prvkov krátkodobej životnosti, je v dobrej kondícii, nevyskytli sa žiadne statické poruchy a je dobre udržiavaný.

Predmet dražby má vstupné dvere pôvodné drevené. Podľa pôvodného vybavenia obsahuje plechovú smaltovanú vaňu s keramickým umývadlom a samostatné WC s nádržkou. Steny bytového jadra sú pravdepodobne pôvodné umakartové. Pôvodná kuchyňa obsahovala plynový šporák s elektrickou rúrou, odsávačom a drezom. Dvere boli drevotrieskové, osadené do oceľových zárubní. Kúrenie je zabezpečené oceľovými radiátormi, ktoré sú opatrené meračmi spotreby energie.

Podľa rozsudku OS TN číslo konania 12C/23/2021-107 právoplatného dňa 26.07.2022 a vykonateľného dňa 30.07.2022 v zmysle ktorého navrhol navrhovateľ dražbu predmetu dražby je predmet dražby - byt - veľmi znečistený, zaprataný novinami, oblečením a handrami, rôznym odpadom a smeťami a to v celom byte, na balkóne aj v pivnici až po strop. V byte nie je možné sa pohybovať z dôvodu zapratania odpadom.
Byt je najmenej 6 rokov neobývaný, vlastníčka neumožnila znalcovi obhliadku predmetu dražby z vnútra bytu.
Na vypratanie bytu nie je možné použiť spoločný výťah bytového domu. Vydražiteľ znáša náklady na vypratanie bytu v plnom rozsahu.

Oficiálne dokumenty: 
Termín dražby: 
16.02.2023
Miesto konania dražby: 
Okresné stavebné bytové družstvo, zasadacia miestnosť prízemie. Pod Hájom 1292, Dubnica nad Váhom
Najnižšie podanie: 
75 000,-
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 0948 670 881

Email: gavila@gavila.sk