Byt č. 9, na 2. poschodí, vchod č. 55 v byt. dome s. č. 55, parc. č. 3363

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, pre k. ú. Piešťany, obec Piešťany, okres: Piešťany, zapísané na LV č. 8023, a to: byt č. 9, nachádzajúci sa na 2. poschodí, vchod č. 55 v bytovom dome súp. č. 55 postavenom na pozemku parciel registra ,,Cʻʻ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 3363 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 4133/306896 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4133/306896 na pozemku registra ,,C“  parcelné číslo 3363 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 582 m2  zapísaný na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, pre k. ú. Piešťany, obec Piešťany, okres: Piešťany na LV č. 8396.

Dražobná zábezpeka: 

Dražobná zábezpeka

a) výška

5 000,- EUR

 

b) spôsob zloženia

dražobnej zábezpeky

Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka IBAN: SK8811000000002928856593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0062021. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci

zloženie dražobnej zábezpeky

Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0062021, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0062021, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie

dražobnej zábezpeky

Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej

zábezpeky

Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

 

Opis predmetu dražby: 

Bytový dom súpisné číslo 55 tvoria dva vchody, každý s jedným schodiskom. Dom má sedem nadzemných poschodí. Prvé nadzemné poschodie (prízemie) tvoria technické priestory, strojovňa výťahu a pivnice prislúchajúce k bytom a dve bytové jednotky. Ostatných šesť poschodí tvoria bytové jednotky. Základy domu sú betónové monolitické pásy vytvárajúce rošt na pilotách s vodorovnou aj zvislou izoláciou. Nosná zvislá konštrukcia je železobetónová, montovaná plošná. Vnútorné deliace priečky sú tiež panelové. Obvodový plášť je sendvičový s tepelnou izoláciou z EPS. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným podhľadom. Strešná konštrukcia je tiež panelová s novou úpravou krytiny a zateplenia. Klampiarske konštrukcie sú obnovené a sú z pozinkovaného plechu. Schodisko je železobetónové, dvojramenné. Povrchová úprava schodiska je brúsené terazzo. Vnútorné omietky chodieb sú vápenné s umývateľným náterom. Vonkajšie omietky sú obnovené, sú súčasťou zateplenia fasády s novou povrchovou úpravou. Okná v spoločných priestoroch a na schodisku sú nové, plastové. Plastové okná sú aj v pivniciach. Boli obnovené aj balkónové konštrukcie, s novými dlažbami a výplňami zábradlia. Vstupné dvere z ulice  sú nové hliníkové s integrovanými poštovými schránkami a elektrickým vrátnikom. Objekt je vybavený bleskozvodom. Je napojený na všetky verejne dostupné siete. Dom má vymenený výťah. Kúrenie v obytnom dome je z centrálnej  kotolne pre celý bytový dom.

Ohodnocovaný byt č. 9 je bytom I. kategórie. Obsahuje vstupnú chodbu (predsieň), obývaciu izbu, kuchyňu, kúpeľňu a samostatné WC. Z kuchyne je vstup na balkón. K bytu patrí  pivnica, umiestnená na 1NP (prízemí). Byt je jednoizbový. Vstup do bytu zabezpečujú plné drevené dvere bez zabezpečenia. Okná a balkónová stena sú plastové s izolačným dvojsklom. Na oknách a dverách sú žalúzie. Interiérové dvere sú drevené presklenené alebo plné a sú osadené do plechových zárubní. Povrch podláh v izbe a v kuchyni je drevená podlaha. V kúpeľni, WC a na chodbe je keramická dlažba. Povrchy stien je vápenná omietka. Bytové jadro bolo obnovené a je murované. V kúpeľni je osadená plechová smaltovaná rovná vaňa a keramické umývadlo. Byt má samostatné WC s nádržkou. Chýba zadná stena, oddeľujúca inštalačnú šachtu. Vykurovanie zabezpečujú  oceľové radiátory s termoregulačnými hlavicami napojených na teplovodný rozvod a s meračmi spotreby energie. Kuchynská linka bola obnovená. Obsahuje plynový šporák, elektrickú rúru, odsávač pary a nerezové umývadlo. Za kuchynskou linkou je keramický obklad steny. V byte je namontovaná vstavaná skriňa. Balkón je modernizovaný v rámci obnovy fasády domu.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a konštrukčné prvky rozvodov, a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody od vodomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA a prípojky a rozvody, ktoré sú inštalované v byte, a tiež mimo bytu a slúžia iba pre potreby tohto bytu až do miesta pripojenia k spoločným rozvodom. K bytu patrí poštová schránka umiestnená na prvom poschodí bytového domu pri vstupe do domu a zvonček do bytu s domácim telefónom pri vchodových dverách.

S vlastníctvom bytu je spojené vlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, a to základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strecha, obvodové múry, priečelie, vstupy, schodisko, chodby, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: výťah, bleskozvod, kotolňa, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je ohodnocovaný byt. Spoločnými zariadeniami sú ďalej, spoločná sušiareň, práčovňa, kočikáreň, vstupná hala, predsieň a chodby.

Príslušenstvom bytového domu sú: spevnené plochy patriace k pozemku vo vlastníctve vlastníkov bytového domu.

Ohodnocovaný pozemok, parcela č. 3363 sa nachádza v intraviláne mesta Piešťany, v zastavanej obytnej časti. Parcela je evidovaná na LV č. 8396. V katastri je parcela evidovaná ako zastavané plochy a nádvorie s celkovou výmerou 582,0 m2. Hodnotený je majetkový spoluvlastnícky podiel 4133/306896-ín z celkovej výmery pozemku, čo po prepočte predstavuje  7,84 m2.  Pozemok je medzi jestvujúcou zástavbou bytových domov. Poloha pozemku je veľmi výhodná vzhľadom na krátku časovú dostupnosť a krátku vzdialenosť ku kompletnej občianskej vybavenosti sídliska, verejným inštitúciám, školám ako aj k kultúrnym a športovým zariadeniam. Pri pozemku sa nachádza zastávka MHD. Jedná sa o rovinatý  pozemok, vhodne orientovaný s dobrým prístupom. Na pozemok nevplývajú žiadne rušivé obmedzenia (zvýšený hluk, zápach, prašnosť), ktoré by znižovali komfort bývania.

 

Oficiálne dokumenty: 
Termín dražby: 
11.01.2022
Miesto konania dražby: 
Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová, notár JUDr. Denisa Adamkovičová
Najnižšie podanie: 
46 000,-
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o. 

1.mája 173/11, 911 01  Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 00421 32 32 62 202, mobil 00421 948 670 881

Email: gavila@gavila.sk