Byt č. 31, na 1. poschodí, vchod č. 3 v byt. dome s. č. 2800, parc. č. 9993

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, pre k. ú. Piešťany, obec Piešťany, okres: Piešťany, zapísané na LV č. 8997 a to: byt č. 31, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 3 v bytovom dome súp. č. 2800 postavenom na pozemku parcely registra ,,Cʻʻ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 9993 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3553/208034 na pozemku parcely registra ,,C“ parcelné číslo 9993 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2.

Dražobná zábezpeka: 

a) výška 5 000,- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0092023. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky v hotovosti, vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0092023, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0092023, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Opis predmetu dražby: 

Bytový dom súpisné číslo 2800 je vhodne orientovaný voči svetovým stranám. Má priamy vstup z verejnej komunikácie a pred domom je parkovisko. Okolie domu tvoria upravené zelené plochy. Dom má dva vchody, každý s jedným schodiskom. Má osem nadzemných poschodí. Prízemie (1NP) tvorí vstup, spoločné priestory a pivnice k bytovým jednotkám. Ostatných 7 poschodí sú len bytové jednotky.

Základy domu sú betónové monolitické pásy vytvárajúce rošt na pilotách s vodorovnou aj zvislou izoláciou. Nosná zvislá konštrukcia je železobetónová montovaná plošná. Vnútorné deliace priečky medzi bytmi sú tiež panelové. Obvodový plášť je sendvičový panelový. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným podhľadom. Strešná konštrukcia je tiež panelová s novou úpravou krytiny z Fatrafolu a dodatočného zateplenia. Odvodnenie strechy je vnútorné, cez šachty. Klampiarske konštrukcie sú obnovené a sú z pozinkovaného plechu. Schodisko je železobetónové, dvojramenné s medzi podestou. Povrchová úprava schodiska je brúsené terazzo. Povrchy podláh v spoločných priestoroch (chodbách) sú terazzovej dlažby a nového linolea. Vnútorné omietky chodieb sú vápenné s povrchovou úpravou do výšky 120 cm s umývateľným náterom alebo keramickým obkladom. Vonkajšie omietky sú nové, sú súčasťou zateplenia fasády s novou povrchovou úpravou. Pri obnove fasády sa rekonštruovali aj balkóny spolu so zábradlím. Na balkóne je nová keramická dlažba. Výplň zábradlia je z tvarovaného plechu. Okná v spoločných priestoroch a na schodisku sú nové plastové. Plastové okná sú aj v pivniciach. Vstupné dvere z ulice sú nové plastové s integrovanými poštovými schránkami a elektrickým vrátnikom. Objekt je vybavený bleskozvodom. Je napojený na všetky verejne dostupné siete. Dom má výťah, umiestnený v zrkadle schodiska. Kúrenie v obytnom dome je z centrálnej kotolne pre celý bytový dom a rovnako príprava TÚV. V roku 2020 boli obnovené vnútorné rozvody inštalácií.

Ohodnocovaný byt č. 31 sa nachádza na 2. nadzemnom poschodí bytového domu súpisné číslo 2800 na ulici 8.mája s orientačným číslom 3 v mesta Piešťany. Byt je bytom I. kategórie s jednou izbou a príslušenstvom. Byt č. 31 obsahuje vstupnú chodbu, obývaciu izbu, kuchyňu, kúpeľňu s WC. Z izby je vstup na balkón. K bytu patrí pivnica, umiestnená na 1NP (prízemí).

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a konštrukčné prvky rozvodov, a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody od vodomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA a prípojky a rozvody, ktoré sú inštalované v byte, a tiež mimo bytu a slúžia iba pre potreby tohto bytu až do miesta pripojenia k spoločným rozvodom. K bytu patrí poštová schránka umiestnená na prvom poschodí bytového domu pri vstupe do domu a zvonček do bytu s domácim telefónom pri vchodových dverách.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, a to základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strecha, obvodové múry, priečelie, vstupy, schodisko, chodby, izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: výťah, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je ohodnocovaný byt. Spoločnými zariadeniami sú ďalej: spoločná sušiareň, práčovňa, kočikáreň, vstupná hala, predsieň, chodby.
Príslušenstvom bytového domu sú: spevnené plochy patriace k pozemku vo vlastníctve vlastníkov bytového domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1976. Pri obhliadke znalcom bolo zistené, že bytový dom prešiel obnovou mnohých prvkov krátkodobej životnosti, je vo výbornej kondícii, nevyskytli sa žiadne poruchy, je dobre udržiavaný.

Byt prešiel za dobu svojej existencie len miernou obnovou. V byte boli vymenené okná za nové z plastových profilov (r. 2014). Na oknách sú namontované interiérové žalúzie. Na chodbe je nová keramická dlažba (r. 2020). V izbe je novšia podlaha z laminátových parkiet. Na chodbe je sadrokartónový podhľad s rozvodom elektroinštalácie pre umelé osvetlenie. Bytové jadro bolo rekonštruované so zmenenou dispozíciou. Pôvodná špajza bola zrušená a integrovaná do kúpeľne. Kúpeľňa obsahuje keramické umývadlo, plechovú vaňu určenú k výmene, WC s nádržkou a pripojenie pre práčku. Steny kúpeľne sú opatrené umývateľným povrchom. Kuchynská linka je pôvodná z materiálu na báze dreva a obsahuje zabudovaný plynový šporák s elektrickou rúrou, smaltovaný drez s pákovou batériou. Podlaha je novšia keramická dlažba. Interiérové dvere sú drevotrieskové osadené v oceľových zárubniach. Povrchy stien v izbe a na chodbe sú novšie vápenné omietky.

Byt je využívaný na projektovaný účel - bývanie. Iné využitie sa nepredpokladá , vzhľadom na konštrukčné a dispozičné riešenie bytového domu.

Oficiálne dokumenty: 
Fotogaléria: 
Termín dražby: 
03.10.2023
Miesto konania dražby: 
Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, Trenčín 911 05, JUDr. Denisa Adamkovičová - notár, zasadacia miestnosť
Najnižšie podanie: 
64 000,-
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 0948 670 881

Email: gavila@gavila.sk