Byt č. 3, na 6. poschodí, vchod Iľjušinova 8 v byt. dome súp. č. 1025, k. ú. Petržalka

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k. ú. Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres: Bratislava V, zapísané na LV č. 2635, a to: byt č. 3, nachádzajúci sa na 6. poschodí, vchod Iľjušinova 8 v bytovom dome súp. č. 1025, postavenom na pozemku parcely registra ,,Cʻʻ evidované na katastrálnej mape parc. č. 3145 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 2087/100000 (ďalej len "predmet dražby"). Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 1025 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4029 a parcela č. 3145 nie je predmetom dražby.

Dražobná zábezpeka: 

Dražobná zábezpeka

a) výška

5 000,- EUR

 

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka IBAN: SK8811000000002928856593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0132019. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0132019, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0132019, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

 

Opis predmetu dražby: 

Bytový dom má 13 nadzemných podlaží. Na 1. NP sa nachádza vstup do bytového domu, pivničné kobky, a spoločné priestory. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky a pivničné kobky. Objekt je napojený na verejný vodovod, plyn, kanalizáciu, elektrickú sieť, telefón a internet, a je v dobrom technickom stave.

Zvislé konštrukcie

Oceľobetónový panelový nosný systém + kontaktné zateplenie

Stropy

Oceľo betónové

Schody

Predpokladané: Oceľobetónové schodiskové ramená, zábradlie z tyčoviny

Zastrešenie bez krytiny

Plochá strecha

Krytina strechy

Povlaková krytina

Klampiarske konštrukcie

Z pozinkovaného plechu

Úpravy vonkajších povrchov

Kontaktné zateplenie s omietkami na báze umelých vlákien,

Úpravy vnútorných povrchov

Vápenné cementové omietky + olejový náter

Vnútorné keramické obklady

Na 1. NP

Dvere

Vstupné hliníkové presklené, zadný vchod plastové presklené

Okná na bytovom dome a na byte vr. balkónových dverí

Plastové s izolačným dvoj sklom

Povrchy podláh

Keramická dlažba a liate terazzo

Vykurovanie

Nie je

Elektroinštalácia

Áno

Bleskozvod

Áno

Vnútorný vodovod

Áno  

Vnútorná kanalizácia

Áno  

Vnútorný plynovod

Áno  

Výťahy

Áno 2 ks

Ostatné

Kamerový systém

Byt č. 3 sa nachádza na 6. p. (7. NP.). Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, hala, kuchyňa, kúpeľňa WC a pivnica, k bytu prislúcha lodžia.

Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu.

Podľa potvrdenia o veku bytového domu, bol tento daný do užívania v roku 1984.

Technický stavy bytu je uvažovaný ako priemerný, vzhľadom nato, že ho nie je možné jednoznačne identifikovať.

Úpravy vnútorných povrchov

Na stenách sú vápenné omietky

Vnútorné keramické obklady

V kuchynskom kúte a v kúpeľni s WC

Dvere

Dyhované, plné do oceľových zárubní

Povrchy podláh

Plávajúca laminátová, PVC, keramická dlažba, koberce

Vykurovanie

Ústredné – rebrové alt. Dokové radiátory

Elektroinštalácia

Svetelné a zásuvkové obvody

Vnútorný vodovod

Rozvod vody v kúpeľni, vo  WC a v kuchyni, páková nerezové/zmiešavacie batérie, a prípojka na práčku

Vnútorná kanalizácia

Rozvod kanalizácie je zriadený

Vnútorný plynovod

Do plynového 4 horáku

Ohrev teplej vody

Diaľkové vedenie

Vybavenie kuchýň

Drevená kuchynská linka, drezové umývadlo, plynový 4 horák, el. pec, odsávač pár, páková/zmiešavacia batéria

Vnútorné hygienické zariadenia, vrátane WC

Keramické umývadlo, WC s umývadlom, pákové/zmiešavacie batérie, vaňa, prípojka na práčku

Bytové jadro bez rozvodov

Jadro je murované/umakartové/drevené

 

Oficiálne dokumenty: 
Termín dražby: 
10.02.2022
Miesto konania dražby: 
Národné tenisové centrum (NTC), Príkopova 6, Bratislava III.poschodie, sála č.2
Najnižšie podanie: 
85 000,-
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o. 

1.mája 173/11, 911 01  Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 00421 32 32 62 202, mobil 00421 948 670 881

Email: gavila@gavila.sk