Byt č. 19, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 4 v bytovom dome súp. č. 1945

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor, pre k. ú. Šaľa, obec Šaľa, okres: Šaľa, zapísané na LV č. 5236, a to: byt č. 19, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 4 v bytovom dome súp. č. 1945 postavenom na pozemku parcely registra ,,Cʻʻ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 3080/142, 3080/143, 3080/145, 3080/144, a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 6137/442312. Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 3080/142, 3080/143, 3080/145 a 3080/144 pod stavbou s. č. 1945 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1 a nie je predmetom dražby.

Dražobná zábezpeka: 

a) výška 5 000,- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0062023. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky v hotovosti, vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o opakovanej dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0062023, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0062023 záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Opis predmetu dražby: 

Bytový dom je postavený v okresnom meste Šaľa, na ul. Narcisová, na sídlisku Šaľa - Veča. Bytový dom pozostáva zo 4 vchodov. Jedná sa o budovu s 8 nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. Podzemné podlažie slúži ako technické podlažie s rozvodmi, práčovňou, kočikárňou, sušiarňou, miestnosťou pre bicykle a so skladovými priestormi a pivnicami k jednotlivým bytom. V bytovom dome je celkom 64 bytov a každý vchod je vybavený osobným výťahom. Dom má 8 obytných podlaží, na každom z nich sú situované dva trojizbové byty, vo vchode je teda celkom 16 bytov. Dom je založený v nezámrznej hĺbke na základovej doske s hĺbkovou pilotážou. Nosná konštrukcia domu je panelová s uzavretým priestorovým nosným systémom, ktorý je zložený z priečnych a z pozdĺžnych nosných stien hrúbky 150 mm. Obvodové múry sú samonosné, pórobetónové hrúbky 300 mm. Stropná konštrukcia je vyhotovená zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm. Na stenách a stropoch, ktoré oddeľujú vykurované priestory od nevykurovaných je umiestnená dodatočná tepelná izolácia z čadičovej plsti. Vchodové dvere sú sprístupnené prostredníctvom predsadených montovaných schodov. Pokračovaním vstupného priestoru je centrálne schodisko s výťahom umiestneným v zrkadle. Schodisko je montované z prefabrikovaných nosných prvkov s povrchovou úpravou z liateho terazza. Strešná krytina bola vymenená v rámci komplexného zateplenia bytového domu. Olemovanie plochej strechy a ďalšie klampiarske práce sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vchodové dvere boli vymenené na plastové s automatickým vrátnikom. Tak isto boli vymenené aj zadné vchodové dvere. Všetky nové dvere majú plastové prevedenie. Vo vstupnej hale, v spoločných priestoroch na prízemí ako aj pri zadnom vchode sú položené nové keramické dlaždice. Aj na podestách bola vymenená nášľapná vrstva podlahy na keramickú dlažbu. Povrchová úprava stien a stropov schodiskového priestoru a vstupnej haly prešli obnovou. V bytovom dome väčšia časť okien miestností vrátane spoločných priestorov boli vymenené na plastové s tepelnoizolačným zasklením. Bytový dom je komplexne zateplený a dostal novú vonkajšiu povrchovú úpravu.

Ohodnocovaný byt číslo 19 sa nachádza v stredovej sekcii vo vchode č. 4, bol pôvodne 3 izbový, ale v minulosti prešiel prestavbou na 2 izbový byt s obytnou kuchyňou. Izba pri kuchyni bola zrušená a pripojená ku kuchyni. Pôvodná deliaca priečka bola vybúraná. Hygienické miestnosti boli spojené do jednej miestnosti v rámci prestavby bytového jadra. Nevýhodou súčasného dispozičného riešenia je, že ohodnocovaný byt má iba jednu nepriechodnú izbu, ktorá slúži ako spálňa. Vchodové dvere sprístupňujú chodbu, z ktorej sú prístupné miestnosti: kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálenským kútom, obývacia izba, ktorá je priechodná a sprístupňuje spálňu. Zo spálne je prístupná lodžia.

K bytu patrí pivnica, ktorá pôvodne slúžila s vysokou pravdepodobnosťou ako spoločný priestor. V čase obhliadky pivnicu užívali napoly 2 byty, preto je započítaná do podlahovej plochy bytu iba polovične. Rozloha pivnice niekoľkonásobne presahuje rozlohu štandardných pivničných kobiek.

Bytový dom bol dokončený v roku 1989 a bol postavený formou hromadnej bytovej výstavby, pričom sa jedná o panelovú konštrukčnú montovanú sústavu P 1.15.

Byt aj bytový dom prešli v minulosti obnovou a modernizáciou. Byt bol obnovený na prelome 20. a 21. storočia. Od tej doby bol užívaný bez náležitej údržby, čo sa odzrkadlilo na technickom stave bytu. Úpravy vnútorných povrchov v byte sú vyhotovené z vápennej omietky, ktorá je opatrená maľbou. V spálni na vnútornej strane obvodového múru sú vyhotovené keramické obklady. Stropy v byte sú prevažne oblepené polystyrénovými štruktúrovanými obkladmi. Na chodbe sú sadrokartónové obklady stropov bez povrchovej úpravy. Vnútorné keramické obklady sú vyhotovené v kúpeľni s WC a okolo kuchynskej linky. Dvere sú prevažne pôvodné s dyhovanou povrchovou úpravou osadené do kovových zárubní. Vchodové dvere mali pokazený zámok, kľúče sa nedali vytiahnuť. Okná v byte sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vykurovanie bytu je zabezpečené kovovými doskovými radiátormi. Elektroinštalácia v byte je pôvodná okrem bytového jadra kde predpokladáme, že v rámci prestavby boli natiahnuté nové rozvody EE. Rozvodová skriňa je pôvodná. Rozvody SV, TÚV a kanalizácie sú vyhotovené v hygienických miestnostiach a v kuchyni. Rozvody zemného plynu sú vyhotovené v kuchyni. Ohrev teplej vody a zásobovanie bytu teplom je zabezpečené centrálne. V kuchyni je osadená kuchynská linka, ktorá v porovnaní s pôvodnou linkou má viac bežných metrov rozvinutej šírky. V linke sú osadené: plynová varná doska, el. rúra, nerezový drez s nerezovou pákovou batériou. Digestor absentuje a zabudované spotrebiče a kuchynská linka subjektívne pôsobia značne opotrebovane. V miestnosti kúpeľňa s WC je osadená obmurovaná smaltovaná vaňa, umývadlo s murovaným a obloženým podstavcom a záchodová misa kombi. Batérie sú pákové, nerezové v kúpeľni s WC je príprava na osadenie pračky. Bytové jadro je murované pravdepodobne z tvárnic. Na chodbe je osadená pôvodná vstavaná skriňa.

Oficiálne dokumenty: 
Fotogaléria: 
Termín dražby: 
17.10.2023
Miesto konania dražby: 
Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, Trenčín 911 05, JUDr. Denisa Adamkovičová - notár, zasadacia miestnosť
Najnižšie podanie: 
55000,-
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 0948 670 881

Email: gavila@gavila.sk