Byt č. 13, na 1. poschodí, vchod č. 3 v byt. dome s. č. 1866 na parcele č. 3080/179

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor, pre k. ú. Šaľa, obec Šaľa, okres: Šaľa, zapísané na LV č. 4515, a to: byt č. 13, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 3 v bytovom dome súp. č. 1866 postavenom na pozemku parcely registra ,,Cʻʻ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 3080/179, a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 253/10000 postavený na pozemku parcely registra ,,Cʻʻ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 3080/179, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2.

Dražobná zábezpeka: 

a) výška 5 000,- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0102022. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky v hotovosti, vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0102022, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0102022, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Opis predmetu dražby: 

Predmetom dražby je byt č. 13 v bytovom dome súp. č. 1866. Jedná sa o murovaný bytový dom s atypickým pozdĺžnikovo-kruhovým pôdorysom a oblúkovou strechou s rôznou výškou roviny strechy. Bytový dom má 3 nadzemné podlažia. Podzemné podlažie nemá vyhotovené. Má jeden vchod v ktorom je umiestnených 20 bytových jednotiek. Bytový dom je vybavený bleskozvodom, je napojený na všetky druhy inžinierskych sietí dostupných na území mesta Šaľa. Vnútorné rozvody EE majú nadštandardné vyhotovenie a boli dimenzované na súčasné nároky spotreby EE. Jednotlivé byty majú zabezpečené vykurovanie a prípravu TÚV centrálne. Bytový dom je napojený na káblovú televíziu, internet a je vybavený elektrickým vrátnikom.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: kočikáreň, strojovňa, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky.

Jedná sa o stavbu, ktorá bola kolaudovaná v roku 1997. Bytový dom je založený v nezámrznej hĺbke na pásových betónových základoch. Horizontálna nosná konštrukcia je murovaná z keramických a pórobetónových tvárnic, ktoré sú posilnené betónovými piliermi. Obvodový plášť bytového domu je zateplený polystyrénom hrúbky 10 cm. Povrchová úprava vonkajšej fasády je vyhotovená z omietok na báze umelých látok. Strecha je vyhotovená z drevených, lepených priestorových nosníkov v tvare poloblúkov. Strešná krytina je vyhotovená zo zváraných strešných fólii. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Stropné konštrukcie sú vyhotovené zo železobetónu monoliticky. Riešenie schodiska a schodiskového priestoru je nadštandardné. Okná a vchodové dvere sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenno cementové hladké. Nášľapné vrstvy podlahy v spoločných priestoroch sú vyhotovené z keramických dlažieb.

Ohodnocovaný byt sa nachádza na 1. poschodí, pozostáva z troch miestností a to predsieň, kúpeľňa s WC a izba s kuchynským kútom. Vnútorná povrchová úprava stien a stropov bytu je vyhotovená z vápennej omietky. Nášľapné vrstvy podlahy v izbe sú vyhotovené z veľkoplošných laminátových parkiet. Na chodbe a v hygienickým miestnostiach sú položené keramické dlažby. V kúpeľni s WC a okolo kuchynskej linky sú vyhotovené obklady z keramických obkladačiek. Bytové jadro je murované. Vnútorné dvere majú hladkú a dyhovanú povrchovú úpravu a plné alebo čiastočne presklené prevedenie. Vchodové dvere sú repasované. Okná sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vykurovanie bytu a prípravu TÚV je zabezpečená centrálne. Rozvody vykurovania sú vyhotovené z oceľových potrubí a v izbe je umiestnený plechový doskový radiátor, v kúpeľni s WC je inštalovaný elektrický ohrievač vzduchu. V byte je vybudovaná elektrická sieť pozostávajúca o svetelných a zásuvkových obvodov. Ďalej sú vyhotovené rozvody studenej a teplej vody z plastových potrubí a rozvody kanalizácie. V izbe s kuchynským kútom je inštalovaná kuchynská linka vyhotovená z materiálov na báze dreva. V linke sú zabudované spotrebiče: elektrická varná doska s 2 platničkami a nerezový drez s nerezovou pákovou batériou. V kúpeľni s WC je inštalovaný smaltovaný sprchový kút, keramické umývadlo, nerezová páková batéria so sprchou, klasická batéria a záchodová misa kombi.

Pozemok pod obytným domom je súčasťou centra miestnej časti blízko rieky Váh. V blízkosti obytného domu sú situované zariadenia občianskej vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, zariadenia statickej dopravy a rozsiahle plochy zelene. Vybavenie pozemku inžinierskymi sieťami je nadštandardné. Hustota obyvateľstva na sídlisku je vysoká. V blízkosti sa nachádzajú mestské parky.

Oficiálne dokumenty: 
Termín dražby: 
22.03.2023
Miesto konania dražby: 
Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, Trenčín 911 05, JUDr. Denisa Adamkovičová - notár, zasadacia miestnosť
Najnižšie podanie: 
40 000,-
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 45 517 959

Tel. kontakt kancelária: 0948 670 881

Email: gavila@gavila.sk