Byt č. 38, na 6.poschodí, vchod č.20, v byt. dome s.č.882, post. na pozemku C KN parc.č. 1167

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre k. ú. Zlatovce, obec Trenčín, zapísané na LV č. 2014, a to: byt č. 38, nachádzajúci sa na 6. poschodí, vchod č. 20, v bytovom dome súp. č. 882, postavenom na pozemku C KN parc. č. 1167 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 456 m2 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku pod bytovým domom parc.č. 1167 o veľkosti 84/3046.

Dražobná zábezpeka: 

Dražobná zábezpeka

a) výška

5000,- EUR

 

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0122019. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0122019, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0122019, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

 

Opis predmetu dražby: 

Bytový dom tvorí krajný blok s jedným schodiskom a s prístupom do interiéru domu z dvoch strán. Pred domom je vlastné parkovisko s dvorom, slúžiace pre vlastníkov bytov a za domom  detské ihrisko. Dom má jedno poschodie – suterén na ktorom sú umiestnené pivnice a technické miestnosti a osem nadzemných poschodí s bytovými jednotkami. Základy domu sú betónové pásové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná zvislá konštrukcia a obvodový plášť tvorí železobetónová montovaná plošná konštrukcia. Vnútorné deliace priečky sú panelové. Stropná konštrukcia je železobetónová montovaná zo stropných panelov. Strešná konštrukcia je železobetónová stropná vodorovná doska na ktorej sú uložené vrstvy tepelnej a vodotesnej izolácie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného materiálu. Schodisko je jednoramenné železobetónové, s oceľovým zábradlím. Povrch schodiska je brúsené terazzo. Povrchová úprava spoločných chodieb je nalepené linoleum. Vonkajšie omietky majú silikátovú povrchovú úpravu. Celá fasáda je zateplená. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné, s umývateľným povrchom. Okná v spoločných priestoroch a v bytoch sú plastové. Vstupné dvere z ulice a súčasne z dvora sú hliníkové, zabezpečené elektrickým vrátnikom. Objekt je vybavený bleskozvodom, napojený na všetky verejne dostupné siete. Dom má 1 výťah. Kúrenie v obytnom dome je zabezpečené z centrálnej kotolne, taktiež i príprava TÚV. Vstup do domu má bezbariérový vchod. Čiastočne je bezbariérový vstup vybudovaný aj do suterénu k výťahovým šachtám.

Byt je I. kategórie v pôvodnom stave. V ohodnocovanom byte sú výplne otvorov - okná pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením. Dvere sú drevené plné alebo presklené osadené do plechových zárubní. Bytové jadro je pôvodné umakartové. Vykurovanie zabezpečujú teplovodné radiátory. Kuchynská linka je na báze dreva v pôvodnom stave. Ohodnocovaný byt obsahuje vstupnú chodbu, obývaciu izbu, kuchyňu, spálňu, 2 obytné izby, kúpeľňu, WC, komoru a sklad. K bytu patrí balkón a pivnica.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a konštrukčné prvky rozvodov, a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody od vodomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA a prípojky a rozvody, ktoré sú inštalované v byte, a tiež mimo bytu a slúžia iba pre potreby tohto bytu až do miesta pripojenia k spoločným rozvodom. K bytu patrí poštová schránka umiestnená na prvom nadzemnom poschodí bytového domu pri vstupe do domu a zvonček do bytu s domácim telefónom pri vchodových dverách.

S vlastníctvom bytu je spojené vlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, a to základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strecha, obvodové múry, priečelie, vstupy, schodisko, chodby, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: výťahy, strojovňa výťahu, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, teplonosné a telefónne prípojky, kočikáreň, vstupná hala, predsieň, chodby.

Príslušenstvom bytového domu sú: spevnené plochy patriace k pozemku vo vlastníctve vlastníkov bytového domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1983. Pri obhliadke bolo zistené, že ohodnocovaný byt  je v bytovom dome, ktorý za dobu svojej existencie prešiel obnovou niektorých prvkov krátkodobej životnosti. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a použitý materiál uvažujeme so životnosťou 100 rokov. Pri obnove bytového domu boli prevedené nasledovné úpravy :

·         zateplenie fasády bytového domu 

·         výmena vchodových dverí  od ulice a nové schránky s elektrickým vrátnikom

·         výmena okien v spoločných priestoroch ( r.2010)

·         prestrešenie vchodu  s bezbariérovým prístupom do domu (r.2010)

osadenie nového výťahu.

Oficiálne dokumenty: 
Fotogaléria: 
Miesto konania dražby: 
Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová notár JUDr. Denisa Adamkovičová
Najnižšie podanie: 
79 000,-
EUR
Kontaktné údaje dražobníka: 

GAVILA s. r. o.

Sídlo: 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín
IČO: 45 517 959
tel.: +421 32 32 62 202
tel.: +421 948 670 441
e-mail: gavila@gavila.sk