Aktuálna ponuka

1. kolo

Predmet dražby
Byt č.38, na 6.poschodí, vchod č.20, v byt. dome súp. č.882, post. na pozemku C KN parc. č. 1167-zast. plocha a nádvorie o výmere 456 m2

Najnižšie podanie
79 000,- EUR

Termín dražby
štvrtok, november 12, 2020 - 13:00